نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

ماده نخست: مشخصات کارگاه

1-     نوع صنعت یا فعالیت

2-     انواع محصول

3-     ظرفیت اسمی

4-     نوع مالکیت

5-     تعداد کل کارکنان

6-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد

۷-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ............ ریال

۸-    جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ................ ریال

۹-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ............ ریال

۱۰-     جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد ........... ریال

9-      محل کارگاه

10-      آدرس دفتر مرکزی

ماده دوم:       این قرارداد بین شورای اسلامی کار / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی : 1-                             2-                                  3-             

و کارفرما / نمایندگان قانونی کار فرما به اسامی :1-                    2-                  3-                                  بر اساس آیین نامه مصوب مورخ 11/ 8/70 و ضوابط و روش های اجرایی شماره 24738/ن مورخ 27/09/70 اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد  :

ماده سوم:      شرح قرارداد

 1-      مدت این قرارداد از تاریخ ............. لغایت .......... می باشد .

 2-     تولید مبنا در این قرارداد  با روش ........... تعیین گردیده و رقم آن معادل ( با ذکر معیار سنجش ) نفر ساعت می باشد .

 3 –    درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که ......... ماهه می باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روش های اجرایی مزبور محاسبه می گردد .

4 –     سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به از هر یک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود : (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود )

 5-     چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل ........... درصد می باشد ، افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تاثیر خواهد کرد :

الف – به ازاء هر ......... درصد افزایش ضایعات معادل ........ درصد کل مزد ثابت / مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره  تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد .

 ب- به ازای هر ............. درصد کاهش ضایعات معادل ......... درصد کل مزد ثابت / مزد  مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد . ( ضمناً محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد )

 6-    چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پایین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد ، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تاثیر خواهد گذاشت – ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد .

تبصره : به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نماید کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از :...................................................................... تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان ، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد .

7-     نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (9)و تبصره مربوطه در ضوابط و روش های اجرایی مزبور صورت می گیرد .

8-    چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذای ، نیروی کار ، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت  تولید مبنا موثر باشد ، به وجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد .

 9-     به منظور نظارت بر حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود : (نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته)

 10-    این قرارداد مشتمل بر ................... ماده و ...................... تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل ............. برگ در ............ نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ ............ به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء می باشد .

 نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسلامی کار

 نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی / نمایندگان رسمی و منتخب کارگران نمایندگان قانونی کار

توضیحات راجع به این قرارداد :

الف) پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده 9 این قرارداد با توجه به ضوابط و روش های اجرایی آیین نامه الزامی نیست .

ب) این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تائید یک نسخه آن در مرجع ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی نگهداری می شود .

ج) پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آیین نامه مانعی ندارد . 

 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.