نمونه وکالت نامه گرفتن گواهی مالیات بر مشاغل خودرو

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

 موردوکالت : در خصوص مراجعه به ادارات اجرائیات  شماره گذاری  راهنمائی  و رانندگی  امور اقتصادی  و دارائی  تهران  و سایر شهرستانها و کلیه ادارات  و دوایر دولتی  وغیر دولتی وابسته به  منظور تقاضا واخذ گواهی مالیات بر مشاغل یکدستگاه ................................. پرداخت هزینه ها و اخذ مفاصا حساب و دادن رسید و امضاء ذیل اوراق و اسناد مربوطه.

حدوداختیارات : وکیل مرقوم درانجام مورد وکالت  دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام و امضا وی بمنزله اقدام و امضا شخص موکل نافذ و معتبر است و نیازی به  حضور و کسب  اجازه  مجدد از موکل نمی باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.