نمونه وکالت نامه گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  کلیه  ادارات  و موسسات  دولتی  و غیر دولتی  و وزارت آموزش  عالی  و کلیه  موسسات  و شعبات  و ادارات  تابعه  و کلیه  واحدهای  دانشگاه ..................................... و انجام  کلیه  امور لازمه  جهت  اخذ مدرک  فارغ التحصیلی موکل ازدانشگاه ذیربط و تسویه  حساب  با اداره  فارغ التحصیلان دانشگاه  مربوطه  و پرداخت  کلیه  هزینه ها و وجوه  قانونی  مربوطه  و دادن  هر گونه تعهد و رسید از جانب  موکل و امضا ذیل  و ظهر کلیه  اوراق  و مدارک مربوطه  و مراجعه  به  اداره  و بخشهای  مربوط به  فارغ التحصیلان  و دریافت  هرگونه  مدرک  و گواهی  و با حق  حضور در دفترخانه  اسناد رسمی  و گواهی  امضا ذیل  و ظهر کلیه  اوراق  و مدارک  و سپس  دریافت  هر گونه  مدرک  و گواهی فارغ التحصیلی  موکل اعم  از موقت  و یا دائم  از کلیه  شعبات  و واحدهای  دانشگاه  ...............  و به طور کلی  مراجعه  به  کلیه  مراکز دولتی  یا غیر دولتی  و موسسات  دانشگاه  ................... و انجام  کلیه  اموری  که  جهت  دریافت  مدرک فارغ التحصیلی  موکل و تصفیه  حساب  با دانشگاه  مربوطه  لازم  و ضروری  باشد هر چند که  در اینجا قید نگردیده  باشد به نحوی که  در هیچ  مورد نیازی  به  حضور و امضا و اجازه  مجدد  موکل نبوده  باشد .

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  غیر ولو کرارا"دارای کلیه اختیارات  تامه و مطلقه می باشد و اقدام وکیل به منزله اقدام موکل نافذ و معتبر است. 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.