نمونه وکالت نامه گرفتن وام - وام ازدواج

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت :مراجعه  به  هر یک  از بانکها و افتتاح  حساب  بنام  و برای  موکل  و برداشت  هر مبلغ  وجه  از حساب  یاد شده  و همچنین  در صورت  نیاز ارائه هر نوع مدارک و اوراق و اسناد مورد نیاز و تقاضای  اخذ وام  اعم  از ازدواج  و تنظیم  هر نوع  قرارداد ( طبق  عقود اسلامی) و در صورت  نیاز حضور در دفاتر اسناد رسمی  و قبول  کلیه  تعهدات  و شروط و مواد مندرج  در قراردادها و امضای  ذیل  اوراق  و دفاتر و پرداخت  کلیه  دیون  دولتی  و انجام  سایر تشریفات قانونی  تا اخذ نتیجه و تحصیل  وام  تعیین  شده و انجام گواهی امضاء و سپردن تعهدات مربوطه و امضاء ذیل اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  : وکیل  نامبرده  در انجام  امور مورد وکالت  از طرف موکل  دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و اقدام  وکیل  بمنزله امضا و اقدام  موکل  نافذ و معتبر  می باشد.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.