نمونه وکالت نامه گذاشتن وثیقه در دادگاه

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت : درخصوص  مراجعه به کلیه ادارات  ومراجع  دولتی  و وابسته به دولت  اعم از اداری انتظامی قضائی با حق  مراجعه و مداخله درکلیه امور دادرسی  در تمام  محاکم  دادگستری  و در هر مرحله از امر دادرسی  همچنین  مراجعه به هر یک  از دوایر ثبت و دارایی و عنداللزوم حضور در هر یک  از دادگاهها اعم  از بدوی  و تجدید نظر به منظور به وثیقه گذاردن ........................................ به نفع ................... و انجام  کلیه اقدامات جاری  جهت  تامین  قرار دادگاه و انجام  کلیه امور اداری و حقوقی موکل با حق  سپردن  هر گونه تعهد و تضمین  لازمه و انجام  کلیه تشریفات  قانونی و امضا ذیل اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه . 

حدود اختیارات : وکیل مرقوم  درانجام مورد وکالت  دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام  و امضا وی  به منزله اقدام  و امضاء شخص موکل نافذ و معتبر است  و نیازی  به حضور و کسب  اجازه مجدد از موکل  نمی  باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.