نمونه وکالت نامه دریافت مراجعه به بانک و دریافت حقوق

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت : درخصوص  مراجعه به   .......................... و برداشت  و دریافت  متناوب  متوالی دفعتا و یا مکرر از حساب  شماره  ...................... موکل  نزد بانک  مذکور به  هر مبلغ  و به  هر میزان  و اخذ  سود احتمالی  تمدید و یا مسدود نمودن  و اخذ دفترچه ها یا رسیدهای مربوطه  امضا اوراق  بانکی  و تادیه  هزینه های  قانونی  و انجام  کلیه تشریفات اداری  وهرگونه  عملیات  بانکی تحصیل  هرگونه مدارک  ومستندات  لازم  برای انجام  موردوکالت  و ایصال کلیه وجوه دریافتی با اخذ رسید کتبی به موکل با حق  امضا ذیل اوراق  اسناد و مدارک مربوطه همچنین تقاضا و اخذ حقوق و مزایا و بن  کارمندی  وغیره و سپردن  هر گونه  تعهد در خصوص  انجام  مورد وکالت.

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت   باحق  توکیل  به  غیر ازطرف  موکل دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  میباشد و اقدام  و امضا وکیل در این  مورد به منزله اقدام  و امضا شخص   موکل نافذ و معتبر بوده  و نیازی  به حضور و کسب  اجازه  از  موکل نخواهد بود.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.