نمونه وکالت نامه کاری اداری ملک

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت  : در خصوص  مراجعه  به  ادارات  دارائی   شهرداری   سازمان  مسکن  و شهرسازی   سازمان ثبت  اسناد و املاک  و دفاتر اسناد رسمی و عنداللزوم  شرکتهای  آب  برق  گاز مخابرات  آب  و فاضلاب  و سازمان  تامین  اجتماعی (بیمه) اتحادیه  و مجامع  صنفی  و کلیه  مراجع و ادارات  دولتی  و وابسته  به  دولت  اعم  از قضائی  انتظامی  و شرکت  در کلیه جلسات  و کمیسیونها به  منظور تحصیل  پروانه  تخریب  ساختمان  و عدم  خلاف و پایانکار و مفاصا حساب  نوسازی  و تسویه  حسابهای  مالیاتی  و تقاضا و اخذ صورت  مجلس تفکیکی  و عنداللزوم  اخذ فتوکپی  برابر با اصل  بنچاق  از دفترخانه  مربوطه و تقاضا واخذ هر گونه استعلام و پاسخهای آن از هر مرجعی که لازم و ضروری باشد نسبت به   ............  و در صورت  لزوم  شرکت در جلسات  دادگاههای  رسیدگی  کننده  به  تخلفات  ساختمانی  و پرداخت  جرائم  احتمالی  با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  و رضایت  لازمه  وتقاضا و اخذ سند مالکیت  به  صورت  اصل  یا المثنی  به  نام  موکل  و انجام  کلیه  تشریفات  قانونی  و امضاء ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه.

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلابا حق  توکیل  به  غیر دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  میباشد و امضا و عمل  وی  به  منزله امضا و عمل  موکل  نافذ و معتبر است  .  

 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.