نمونه وکالت نامه مراجعه و استفاده از صندوق امانات بانک

موکل : آقای / خانم ................................ فرزند .................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ............................... فرزند .................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  :  مراجعه  به  صندوق  امانات  بانک   ...............  و با حق  برداشت  هر گونه وجه  نقدی  و غیر نقدی  و هر گونه  مدارک  و اسناد و اشیا و هر چه  که  در ان  باشد و دریافت  ان  و دادن  هر گونه  رسید و امضا با اختیار تام  و عام  از صندوق  تحت اختیار موکل ................ تحت  شماره   .................  و استفاده  از محتویات  ان  با میل  و اراده  وکیل و دخل و تصرف  در آن  و بطور کلی  اختیارات  وکیل  در کلیه  موارد همانند  اختیارات موکل  و امضا و اقدام وی می باشد. 

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جانشین  رسمی  و قانونی  و تام  الاختیار موکل  بوده  و کلیه  اعمال  و اقدام  و امضای  وکیل  در انجام  مورد وکالت  به  منزله  عمل و اقدام  و امضای  موکل نافذ و موثر و مفاد این  ورقه  فقط در نفس  وکالت  معتبر است.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.