نمونه وکالت نامه کلی پیگیری چک های برگشتی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: اقامه  هر گونه  دعوي  حقوقي  و کيفري  اعم  از اعلام  جرم  يا تقديم  دادخواست نسبت  به  هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  و دفاع  از موارد مطروحه  راجع  به  صدور هر چک  بلامحلي  که موکل از هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  دريافت  کرده  باشد و تعقيب  ورسيدگي  با حق  مراجعه  به  هريک  از شوراهاي  حل  اختلاف،   دادگاه  هاي  بدوي،   تجديد نظر،  ديوان  عالي  کشور و هر يک  از دواير اجراي احکام  و اجراي  ثبت  و مراجع  نيروي  انتظامي  وعنداللزوم  درخواست  و دريافت  برگ  جلب  سيار به  منظور پي  گيري  و وصول  کليه  مطالبات   موکل با حق  مراجعه  به  هر يک  از وکلاي  دادگستري  و انتخاب  و انتصاب  آنها بر اساس  ماده   31 قانون  آئين  دادرسي  دادگاههاي  عمومي  وانقلاب  در امور مدني در خصوص  حضور در هر يک  از دادگاهها اعم  از بدوي  يا تجديدنظر و ديوانعالي  کشور و ديوان  عدالت  اداري  و تقديم  هر نوع  دادخواست  و اقامه  انواع  دعاوي و پاسخگوئي  به  مدعيان  و رد و استرداد مدارک  و لوايح  و تمکين  و تقاضاي  تجديد نظر و فرجام  نسبت  به  آرا صادره  از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل  وکلا و کارشناسان دادگستري  با داشتن  تمام  اختيارات  راجع  به  امر دادرسي  به  خصوص  اختيارات  مندرج  در مواد  35 و 36 قانون   صدر الذکر با داشتن  حق  اعتراض  به راي  بدوي،  تجديد نظر،  فرجام  خواهي   اعاده دادرسي مصالحه  و سازش  ادعاي  جعل  يا انکار و ترديد نسبت  به  سند طرف  و استرداد سند با حق تعيين  جاعل، ارجاع  دعوي  به  داوري  و تعيين  داور تعيين  مصدق  و کارشناس   دعوي خسارات  و استرداد و دادخواست  يا دعوي  و جلب  ثالث  و دفاع  از دعوي  ثالث ورود شخص ثالث  و دفاع  از دعوي  ورود ثالث دعوي  متقابل  و دفاع  در قبال  آن   اعلام  عسر و حرج و ارايه  مدارک  مربوطه  و رد يا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفين  دعوي  و تقاضاي صدور اجرائيه  و تعقيب  عمليات  اجرائي  و توقيف  و بازداشت  اموال  و املاک محکوم عليه  يا محکوم  عليهم  و اخذ محکوم به  و قبوض  و وجوه  توديعي  . 

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل و اقدام  موکل نافذ و معتبر می  باشد .

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.