رأی شماره 1742 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 10502121 21 /9 /1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰ـ21/9/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱ شماره دادنامه: ۱۷۴۲ شماره پرونده: ۲۵۰۲/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال دستورالعمل باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱ـ با شکایت آقای حسین ابراهیمی با وکالت آقای محمدرضا حسین خانی و به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ از جدول ۲ و ۱ و ماده ۵ و تبصره ۲ از بند (ح) مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۱۶۷۴ ـ ۱۳۹۳/۵/۴ شورای اسلامی شهر تهران ناظر بر برقراری عوارض بر تابلوهای معرف محل، ابطال شده است.

۲ـ متعاقباً آقای حسین خانی به موجب نامه‌ای خواستار اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی مذکور هیأت عمومی شده است.

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و پس از وصول نظریه آن هیأت، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض که قبلاً طی دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی ابطال شده، موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات ابطال شده موضوع رأی مذکور به زمان تصویب آن تسری می‌یابد و رأی به ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنها صادر و اعلام می‌شود ./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی